23.9 C
Mostar
Četvrtak, 6 svibnja, 2021

HNŽ: Zakon o ublažavanju posljedica koronavirusa

Na temelju članka 39. točka f) Ustava Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine HNŽ“, broj: 2/98, 3/98, 4/00 i 7/04), Skupština Hercegovačko-neretvanske županije-kantona je donijela

Z A K O N O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA IZAZVANIH EPIDEMIJOM KORONAVIRUSA (COVID-19) I POTPORI EKONOMIJI NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE-KANTONA

DIO PRVI – OPĆE ODREDBE

Članak 1. (Predmet Zakona) Ovim Zakonom propisuju se: subvencioniranje najniže neto plaće, subvencije poreza na dohodak i posebnih naknada, subvencije kamata na kreditne plasmane gospodarstvu, obustava obračuna i plaćanja koncesijske naknade i naknade za zakup poljoprivrednog zemljišta, oslobađanje boravišne pristojbe i članarine TZ, oslobađanje od plaćanja županijskih upravnih i sudskih pristojbi, umanjenje dotacija/granta za financiranje političkih organizacija/stranaka, umanjenje plaća, umanjenje naknada za rad povjerenstava, umanjenje naknada za rad upravljačkih tijela, uspostava Stabilizacijskog fonda, izvori sredstava i način korištenja, izvješćivanje, a sve u cilju potpore održivosti gospodarstva, kao i za održanje stabilnosti Proračuna i izvanproračunskih fondova Hercegovačko-neretvanske županije-kantona. Članak 2. (Primjena Zakona) (1) Odredbe ovoga Zakona odnose se na sve poslovne subjekte koji ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom. (2) Ukoliko su drugi zakoni na razini HNŽ-K u suprotnosti s ovim Zakonom, primjenjivat će se ovaj Zakon.

DIO DRUGI – MJERE ZA UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH POSLJEDICA I POTPORE GOSPODARSTVU

Članak 3. (Subvencioniranje najniže neto plaće) (1) Subvencioniranja određenog iznosa, a najviše do visine najniže neto plaće na razini Federacije Bosne i Hercegovine po svakom zaposlenom vrši se sukladno odredbama ovoga Zakona iz sredstava Proračuna Hercegovačko-neretvanske županije-kantona. (2) Pravo na subvencioniranje iz stavka (1) imaju svi poslovni subjekti kojima je zapovijedima stožera civilne zaštite zabranjen rad u cijelosti zbog posljedica uzrokovanih epidemijom COVID-19. (3) Pravo na subvencioniranje iz stavka (1) imaju i svi poslovni subjekti kojima je osnovna djelatnost turizam i ugostiteljstvo, koju obavljaju sukladno Zakonu o turističkoj djelatnosti i Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti HNŽ-K, kojima je djelomično zabranjen radklasifikacija 55 , zbog posljedica uzrokovanih epidemijom COVID-19. (4) Pravo na subvencioniranje iz stavka (1) imaju svi poslovni subjekti uz uvjet da su izmirili obveze za doprinose i porez na dohodak uz isplaćene plaće zaključno s veljačom 2020. godine, i da je zadržan broj prijavljenih radnika za vrijeme zabrane rada.

3

(5) Vrijeme trajanja subvencioniranja najniže neto plaće, sukladno odredbama ovoga Zakona, je od dana početka zabrane odnosno djelomične zabrane rada pa do dana prestanka zabrane odnosno djelomične zabrane rada za djelatnosti. (6) Odluku o utvrđivanju određenog iznosa, a najviše do visine najniže neto plaće u smislu ovog članka donosi Vlada, na prijedlog Ministarstva financija, pojedinačno za svaki mjesec za koji se ostvaruje pravo na subvenciju.

Članak 4. (Subvencije poreza na dohodak i posebnih naknada) (1) Subvencioniranja poreza na dohodak i posebnih naknada vrše se sukladno odredbama ovoga Zakona iz sredstava Proračuna Hercegovačko-neretvanske županije-kantona. (2) Pravo na subvenciju iz stavka (1) imaju svi poslovni subjekti koji su ostvarili pravo na subvenciju iz članka 3. stavak (2) i (3) ovoga Zakona.

Članak 5. (Subvencije kamata na kreditne plasmane gospodarstvu) Sredstva izdvojena po ovom Zakonu mogu se koristiti na način subvencioniranja kamata za korisnike kredita. Vlada Hercegovačko-neretvanske županije-kantona će napraviti aranžman s Razvojnom bankom Federacije BiH ili s nekom od poslovnih banaka.

Članak 6. (Oslobađanje plaćanja dijela tekuće (godišnje) koncesijske naknade) (1) Koncesionari koji na dan stupanja na snagu ovog Zakona imaju sklopljen ugovor o koncesiji u kojima je Vlada Hercegovačko-neretvanske županije-kantona koncesor, oslobađaju se plaćanja dijela tekuće (godišnje) koncesijske naknade za korištenje predmeta koncesije. (2) Oslobađanje plaćanja naknade iz stavka (1) ovog članka vrši se za 2020. godinu u visini od 50% naknade koja čini prihod Proračuna Hercegovačko-neretvanske županije-kantona, odnosno 45% ukupno propisane naknade, uz uvjet da su izmirene sve obveze po koncesijskim naknadama iz prethodne godine.

Članak 7. (Oslobađanje plaćanja zakupnine za zakup poljoprivrednog zemljišta) (1) Zakupoprimci koji na dan stupanja na snagu ovog Zakona imaju sklopljen ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu kao Zakupodavcem, oslobađaju se plaćanja zakupnine na godišnjoj razini i to dijela koji pripada Županiji. (2) Oslobađanje plaćanja zakupnine iz stavka (1) ovog članka odnosi se na 2020. godinu, uz uvjet da su izmirene sve obveze po zakupima iz prethodne godine.

Članak 8. (Oslobađanje plaćanja boravišne pristojbe i članarine TZ) (1) Pravne i fizičke osobe kojima je osnovna djelatnost turizam i ugostiteljstvo, sukladno Zakonu o turističkoj djelatnosti i Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti HNŽ-K, oslobađaju se plaćanja članarine Turističkoj zajednici HNŽ-K za 2020. godinu. (2) Pravne i fizičke osobe obveznici plaćanja boravišne pristojbe oslobađaju se plaćanja boravišne pristojbe Turističkoj zajednici HNŽ-K u razdoblju od 90 dana od stupanja na snagu ovog Zakona.

4

Članak 9. (Oslobađanje od plaćanja županijskih upravnih i sudskih pristojbi) (1) Poslovni subjekti oslobađaju se obveza plaćanja upravnih pristojbi za spise i radnje kod organa uprave i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti na području Županije. (2) Poslovni subjekti oslobađaju se obveza plaćanja sudske pristojbe za prijavu upisa gospodarskog društva u sudski registar, za rješenje o upisu osnivanja gospodarskog društva i dijela gospodarskog društva u sudski registar, za rješenje o upisu u sudski registar kada se više gospodarskih pripaja u jedno gospodarsko društvo, za rješenje o upisu ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog društva u sudski registar, za zahtjev i rješenje o brisanju gospodarskog društva iz sudskog registra, za prijedlog da se otvori postupak stečaja ili likvidacije i prijavu povjerilaca u postupku stečaja ili likvidacije. (3) Oslobađanje plaćanja obveza iz stavka (1) i (2) traje do kraja 2020. godine.

Članak 10. (Umanjenje dotacija/granta za financiranje političkih organizacija/stranaka) Političke organizacije/stranke koje se financiraju iz Proračuna Hercegovačko-neretvanske županije-kantona umanjuje se iznos dotacija/granta za iznos od 20% do kraja 2020. godine.

Članak 11. (Umanjenje plaća) Osnovica za izračun plaće izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih dužnosti HNŽ-K te njihovih savjetnika u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu, kao i imenovanih i odgovornih osoba u izvanproračunskim fondovima, za mjesece svibanj i lipanj 2020. godine umanjuje se u iznosu od 20%.

Članak 12. (Umanjenje naknada za rad povjerenstava) Članovima povjerenstava koje osnivaju/imenuju Skupština, Vlada Hercegovačkoneretvanske županije-kantona, ministarstva, uredi, stručna služba, uprave i upravne organizacije, kao i povjerenstva u izvanproračunskim fondovima umanjuje se naknada za rad za iznos od 50%, do kraja 2020.godine.

Članak 13. (Umanjenje naknada za rad upravljačkih tijela) Članovima nadzornih odbora, upravnih vijeća i drugim kolektivnim upravljačkim tijelima koje imenuje Skupština Hercegovačko-neretvanske županije-kantona ili Vlada Hercegovačkoneretvanske županije-kantona, umanjuje se naknada za rad za iznos od 50%, do kraja 2020.godine.

Članak 14. (Održavanje stabilnosti Proračuna) U cilju održavanja stabilnosti i pravovremenih isplata iz Proračuna HNŽ-K, a imajući u vidu posljedice pada prihoda izazvanih stanjem nesreće, nedostajuća sredstva će se osigurati uštedama u okviru Proračuna HNŽ-K za 2020. godinu, transferima viših razina vlasti, kao i sredstvima primljenim od međunarodnih institucija i donatora.

Članak 15. (Uspostava Stabilizacijskog fonda) (1) Ovim Zakonom uspostavlja se Stabilizacijski fond u okviru Proračuna HNŽ-K (u daljem tekstu: Fond).

5

(2) Sredstva Fonda za potrebe planiraju se na posebnom podračunu u okviru Jedinstvenog računa riznice Županije, te u Proračunu u okviru razdjela 16, Ministarstvo financija, i koristit će se za realiziranje mjera iz članaka 3., 4. i 5. ovog Zakona. (3) Upravljanje Fondom vrši interresorno povjerenstvo koje imenuje Vlada HNŽ-K. Zadatak Povjerenstva je da utvrdi Program utroška sredstva od subvencija iz članaka 3. i 4. koji obvezno sadržava kriterije i procedure za dodjelu sredstva, te tekst javnog poziva. (4) Vlada HNŽ-K na prijedlog Povjerenstva usvaja Program utroška sredstva od subvencija i donosi konačnu odluku o odabiru korisnika sredstava iz članaka 3., 4. i 5. (5) Vlada HNŽ-K je dužna Skupštini Hercegovačko-neretvanske županije-kantona dostaviti izvješće o upravljanju Fondom.

DIO TREĆI – IZVORI SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE

Članak 16. (Izvori sredstava) (1) Sredstva za Stabilizacijski fond koji će služiti za subvencije iz članka 3., 4 i 5. ovog Zakona, osigurat će se u Proračunu Hercegovačko-neretvanske županije-kantona za 2020. godinu (u daljem tekstu: Proračun). (2) Strukturu sredstava iz stavka (1) ovog članka čine sredstva izdvojena na namjenskim računima po propisima donesenim na razini Hercegovačko-neretvanske županijekantona, s ESCROW računa, te sredstva koja će u rebalansu Proračuna Hercegovačkoneretvanske županije-kantona biti izdvojena iz programa i projekata koji se neće ili će se djelomično realizirati u 2020. godini, kao i sredstva primljena od međunarodnih institucija i donatora. (3) Ne postoji obveza vraćanja namjenskih sredstva utrošenih na ovaj način na posebne podračune u Proračunu Hercegovačko-neretvanske županije-kantona.

DIO ČETVRTI – IZVJEŠĆIVANJE

Članak 17. (Izvješćivanje o utrošku sredstava) Korisnici subvencije obvezni su dodijeljena sredstva koristiti namjenski i dostaviti izvješće o utrošku odobrenih sredstava, u roku od 30 dana od dana doznačavanja sredstava na transakcijski račun korisnika subvencije.

DIO PETI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18. (Obveza donošenja provedbenih akata) (1) Vlada Hercegovačko-neretvanske županije-kantona će u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti naputke iz članka 3. i 4. ovoga Zakona (2) Vlada Hercegovačko-neretvanske županije-kantona će putem nadležnih ministarstva s koncesionarima i zakupcima u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona sklopiti anekse ugovora o koncesiji i zakupu kojim će regulirati međusobne odnose sukladno odredbama članka 6. i 7. ovoga Zakona. (3) Vlada Hercegovačko-neretvanske županije-kantona će u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti provedbene akte koji će regulirati oslobađanja iz članka 8. ovoga Zakona.

6

(4) Vlada Hercegovačko-neretvanske županije-kantona će u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti provedbene akte iz članka 10., 11. i 12. ovoga Zakona. (5) Nadležna tijela izvanproračunskih fondova, javnih ustanova, agencija i drugih pravnih osoba čiji je osnivač Hercegovačko-neretvanska županija-kanton ili Hercegovačkoneretvanska županija-kanton vrši upravljačka prava u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, donijet će provedbene akte iz članka 11., 12. i 13. ovoga Zakona.

Članak 19. (Stupanje na snagu) Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Narodnim novinama Hercegovačko-neretvanske županije“ i primjenjivat će se do proglašenja prestanka stanja nepogode, a najdulje do kraja 2020. godine.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA-KANTON

PREDSJEDAVAJUĆI

Mostar, Šerif Špago

7

OBRAZLOŽENJE

USTAVNI TEMELJ

Ustavni temelj za donošenje ovog Zakona sadržan je u odredbama članka 39. Ustava Hercegovačko-neretvanske županije-kantona („Narodne novine HNŽ“, broj: 2/98, 3/98, 4/00 i 7/04) kojima je propisano kako Skupština HNŽ-K donosi zakone i ostale propise za izvršavanje djelokruga Županije.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije-kantona je na 13. izvanrednoj sjednici, održanoj dana 17.3.2020. godine, donijela Odluku o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Hercegovačko-neretvanske županije-kantona.

S ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica po gospodarstvo, obrtništvo, trgovinu, turizam i druge gospodarske grane i uslužne djelatnosti Županije, nastalih uslijed globalne pandemije koronavirusa (COVID 19), Koordinacijsko tijelo HNŽ-K izradilo je Nacrt Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID 19).

Ovim Zakonom se propisuju: subvencioniranje najniže neto plaće, subvencija poreza na dohodak i posebnih naknada, subvencija kamata gospodarstvu, obustava obračuna i plaćanja koncesijske naknade i naknade za zakup poljoprivrednog zemljišta, oslobađanje boravišne pristojbe i članarine TZ, te drugih upravnih i sudskih pristojbi, umanjenje dotacija/granta za financiranje političkih organizacija/stranaka, umanjenje plaća, umanjenje naknada za rad povjerenstava, umanjenje naknade za rad upravljačkih tijela, uspostava Stabilizacijskog fonda, izvori sredstava i način korištenja, izvješćivanje, a sve u cilju potpore održivosti gospodarstva, kao i za održanje stabilnosti Proračuna i izvanproračunskih fondova Hercegovačko-neretvanske županije-kantona.

Najnovije:

spot_img