Naslovnica Hercegovina Mostar: Nove Zapovijedi Stožera civilne zaštite HNŽ

Mostar: Nove Zapovijedi Stožera civilne zaštite HNŽ

Županijski stožer civilne zaštite na izvanrednoj telefonskoj sjednici održanoj dana 13.5.2020.godine, d o n o s i :

Z A P O V I J E D

  1. Preuzimaju se zapovjedi Federalnog stožera civilne zaštite broj: 12-40-6-148-163/20, 12-40-6-148-164/20 i 12-40-6-148-165/20 od 12.5.2020. godine, kojima dozvoljava rad ugostiteljskih objekata, javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika u cestovnom i željezničkom prijevozu i rad privatnih stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih laboratorija uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera.
  2. Stupanjem na snagu ove zapovjedi prestaje važiti točka 2. U zapovjedi broj: 17-06-40-4-1/20 od 18.3.2020. godine, a zapovjedi 17-06-40-16-3/20 od 20.3.2020. godine i 17-06-40-16-3-1/20 od 30.3.2020. godine, 17-06-40-16-3/20 od 20.3.2020. godine, stavljaju se izvan snage.
  3. Zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

 

Z A K LJ U Č A K

  1. Vrtići u Hercegovačko-neretvanskoj županiji mogu početi sa radom onog trenutka kada u cijelosti ispune sve mjere i preduvjete koje će na temelju epidemiološke procjene donijeti Zavod za javno zdravstvo HNŽ.
  2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.