4.9 C
Mostar
Subota, 28 siječnja, 2023

MUP HNŽ zapošljava 150 novih policajaca: Pročitajte uvjete natječaja

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Hercegovačko-neretvanske županije („Službene novine HNŽ“ broj 9/07, 9/12, 7/19, 5/22 i 12/22), člana 14. Pravilnika o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja testova u procesu izbora policijskih službenika broj: 02-01-04-258/16 od 18.02.2016.godine i broj: 02-01-04-667/17 od 29.5.2017.godine i Rješenja o imenovanju Komisije za izbor broj: 02-02-30-94/23 od 09.01.2023.godine, Komisija za izbor kandidata u procesu izbora policijskih službenika u Upravi policije MUP HNŽ , r a s p i s u j e

- Oglas -

J A V N I  N A T J E Č A J
za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u
Upravi policije, Ministarstva unutrašnjih poslova
Hercegovačko – neretvanske županije

1. u činu „policajac“ u Upravi policije kao prvi nivo pristupa za kandidate sa najmanje IV stupnjem stručne spreme – broj izvršitelja – 130 (sto trideset)

2. u činu „mlađi inspektor“ u Upravi policije kao drugi nivo pristupa za kandidate sa najmanje VI stupnjem stručne spreme ili najmanje završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja – broj izvršitelja – 20 (dvadeset)

- Oglas -

I. UVJETI ZA PRIJAVLJIVANJE NA JAVNI OGLAS:

Opći uvjeti za kandidate:

- Oglas -

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete propisane članom 46. Zakona o policijskim službenicima Hercegovačko – neretvanske županije:
a) državljanstvo Bosne i Hercegovine,
b) životna dob između 18 i 27 godina za početni čin policajac i do 35 godina za početni čin mlađi inspektor,
c) najmanje IV stupanj stručne spreme za čin policajac, a najmanje VI stupanj stručne spreme ili najmanje završen prvi ciklus visokog obrazovanja za čin mlađeg inspektora,
d) liječničko uvjerenje ne starije od tri mjeseca kao dokaz o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad,
e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije,
f) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak ili/i da nije postala pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti prometa u skladu sa krivičnim zakonodavstvom,
g) da nije optužen od Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom.

Posebni uvjeti za kandidate:

• položen vozački ispit „B“ kategorije

II. POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz „Prijavni obrazac“, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci),
2. Izvod iz matične knjige rođenih (sa rokom važenja „trajno“),
3. Dokaz o završenom najmanje IV stupnju stručne spreme za čin policajac, odnosno najmanje VI stupanj stručne spreme ili najmanje završen prvi ciklus visokog obrazovanja za čin mlađi inspektor (nostrificirana diploma ukoliko škola nije završena u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992.godine),
4. Izjava kandidata ovjerena kod nadležnog organa ili potvrda/uvjerenje poslodavca ili državnog organa ili institucije da nije otpušten iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije,
5. Uvjerenje o ne vođenju krivičnog postupka izdano od strane nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca),
6. Izjava kandidata ovjerena kod nadležnog organa da nije optužen od Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom,
7. Dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta Javnog natječaja, kandidati koji ostvaruju pravo na osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Službene novine HNŽ“, broj: 6/18, 4/21 i 7/22), dužni su dostaviti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz navedenog Zakona.

Napomena:

Opći uvjet iz točke f) odjeljka I. USLOVI ZA PRIJAVLJIVANJE NA JAVNI NATJEČAJ u dijelu koji se odnosi na „i da nije postala pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti prometa u skladu sa krivičnim zakonodavstvom“, Komisija za izbor će utvrditi naknadno, po službenoj dužnosti i to za kandidate koji su odabrani radi upućivanja na liječnički pregled i sigurnosne provjere.

Liječničko uvjerenje, kao opći uvjet, odnosno potvrdu zdravstvene sposobnosti priložit će kandidati koji su predloženi za prijem i isti snose troškove liječničkog pregleda.

Kandidat koji se prijavio na Javni natječaj, a koji ne ispunjava sve opće i posebne uvjete odnosno koji nije podnio pismenu prijavu na propisanom obrascu ili prijava ne sadrži tražene podatke ili uz prijavu nije priložio dokumentaciju utvrđenu Javnim natječajem ili nije predao prijavu i dokumentaciju u propisanom roku, Komisija prijavu tog kandidata ne prihvaća i istog uvrštava na Listu kandidata koji nisu ispunili uvjete za pristupanje testiranju, a koja će biti objavljena na web stranici MUP-a HNK: www.muphnk.ba., te na oglasnim pločama MUP-a u sjedištu i Policijskih uprava Mostar, Konjic i Čapljina, sa naznakom razloga za isključenje.

Prilikom odabira kandidata rukovodilac Uprave policije će se rukovoditi odredbama člana 4. Zakona o policijskim službenicima HNŽ, kojim je propisano da: “Struktura policijskih službenika u policijskom organu odražava nacionalni sastav stanovništva na teritoriji koji obuhvaća Županija prema popisu iz 1991. godine¨.

III. PRAVILA POSTUPKA IZBORA KANDIDATA

U cilju zaštite osobnih podataka kandidata, a primjenom odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka BiH, svim kandidatima će se prilikom prijave na Javni natječaj, dodijeliti identifikacijski broj-šifra, koja će se koristiti u postupku odabira, umjesto osobnog imena i prezimena, i ista će biti na potvrdi o prijemu podneska – prijave. Svaki kandidat je dužan čuvati tajnost identifikacijskog broja – lozinku.

Kandidati koji prijavu na Javni natječaj dostave putem preporučene pošte, dodijeljeni identifikacijski broj – lozinka, bit će priopćena putem kontakt telefona ili e-maila iz Prijavnog obrasca, dok će im na prvom testiranju biti uručena potvrda o prijemu prijave – podneska sa dodijeljenim identifikacijskim brojem – lozinkom.

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz Javnog oglasa i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju imaju pravo pristupa testiranju po sljedećem redu:

a) test općeg znanja, uključujući pisani rad,
b) test fizičke sposobnosti,
c) liječnički pregled,
d) psihološki pregled, uključujući test i razgovor,
e) drugi test koji policijski organ smatra potrebnim ili opravdanim (intervju).

Testiranje se obavlja najkasnije 30 dana poslije isteka roka za prijavljivanje. Kandidat koji ne prođe na jednom od navedenih testova, isključuje se iz daljeg procesa odabira, što se objavljuje na na web stranici MUP-a HNŽ:
www.muphnk.ba. te na oglasnim pločama MUP-a u sjedištu i Policijskih uprava Mostar, Konjic i Čapljina, sa naznakom razloga za isključenje.

Test općeg znanja obuhvatit će pitanja iz sljedećih oblasti:

– Ustav (Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Hercegovačko – neretvanske županije),
– Zakon o unutrašnjim poslovima Hercegovačko – neretvanske županije,
– Zakon o policijskim službenicima Hercegovačko – neretvanske županije,
– Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine,
– Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine i
– Zakon o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine.

Navedeni propisi za ispit općeg znanja dostupni su na web stranici MUP-a HNŽ: www.muphnk.ba.

Komisija će prilikom pripreme testova voditi računa da pitanja za test općeg znanja prilagodi nivou pristupa u čin „policajac“ odnosno „mlađi inspektor“ .

Pisani rad na zadanu temu sastojat će se od teme iz oblasti kulture, društveno-političkog života ili rada policije u zajednici, a vrednuje se po sljedećim kriterijima:
a) izražavanje,
b) urednost,
c) odgovor na zadanu temu.

Kompletna procedura provjere kandidata vršit će se u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja testova u procesu izbora policijskih službenika broj: 02-01-04- 258/16 od 18.02.2016.godine i 02-01-04-667/17 od 29.05.2017. godine i Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata u Upravi policije.

Ostale važne napomene za kandidate:

Zdravstvena sposobnost kandidata, kao sastavni dio testa, obavit će se u skladu sa Pravilnikom o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i fizičke zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika, te o sastavu i načinu rada zdravstvenih povjerenstava u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama broj: 02-01-04-551/15 od 23.04.2015.godine.

Kandidat koji ne zadovolji provjere zdravstvene sposobnosti uključujući i morfološki status: visina – minimalno 170 cm za muškarce i 160 cm za žene, te težina – minimalno 60 kg za muškarce i 50 kg za žene, neće biti odabran za školovanje za pristup policijskom organu.

Nakon odobravanja liste kandidata predloženih za pohađanje osnovne obuke za kadete, kandidati će biti podvrgnuti sigurnosnim provjerama u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka BiH. U slučaju da kandidat ne prođe sigurnosne provjere, isti će biti isključen iz daljeg procesa odabira.

Odabrani kandidati za čin „policajca“ pohađaju osnovnu obuku kao kadeti u trajanju od osam mjeseci, od toga pet mjeseci teorijske nastave i tri mjeseca praktične nastave u organu koji upućuje kandidata na obuku.

Odabrani kandidati za čin „mlađi inspektor“ pohađaju osnovnu obuku kao kadeti u trajanju od šest mjeseci, od toga tri mjeseca teorijske nastave i tri mjeseca praktične nastave u organu koji upućuje kandidata na obuku.

Kadet koji samovoljno napusti obuku ili je isključen sa obuke svojom krivnjom, nadoknadit će policijskom organu troškove obuke. Probni rad policijskog službenika traje 12 (dvanaest) mjeseci.

Pravilnik o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja testova u procesu odabira policijskih službenika i Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i fizičke zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika, te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama će biti dostupni na web stranici MUP-a HNŽ: www.muphnk.ba.

O vremenu i mjestu provjere testa općeg znanja, uključujući pisani rad, provjeru fizičke sposobnosti, liječničkog pregleda i intervjua, kandidati će biti obaviješteni putem web stranice MUP-a HNK: www.muphnk.ba. u sjedištu, te na oglasnim pločama MUP-a u sjedištu i Policijskih uprava Mostar, Konjic i Čapljina, prema dodijeljenim identifikacijskim brojevima – lozinkama za svakog kandidata.

Kandidati su dužni postupati u skladu sa navedenim obavještenjima Komisije, jer u slučaju ne postupanja po spomenutim obavještenjima, smatrat će se da je kandidat odustao od prijave na Javni natječaj.

Potrebni dokumenti iz Javnog natječaja, predaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji u zatvorenoj koverti i ne podliježu vraćanju.

Kandidati su obvezni uz prijavu predati samo dokumentaciju koja se traži Javnim natječajem, odnosno nije potrebno dostavljati dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje bilo kakvih drugih uvjete (tečajevi, doškolovanje i sl.).

Prijava na Javni natječaj sa potrebnim dokumentima se podnosi na Prijavnom obrascu koji se može preuzeti na web stranici MUP-a HNŽ: www.muphnk.ba , ili u sjedištu MUP-a HNŽ, Ulica Brune Bušića bb, u Mostaru.

Kandidat je dužan da na Prijavnom obrascu (za prvi nivo pristupa u činu „policajac“ ili/i drugi nivo pristupa u činu „mlađi inspektor“) upiše sve tražene podatke, te da potpiše i suglasnost za korištenje osobnih podataka koja je sastavni dio Prijavnog obrasca.

Ogledni primjer „IZJAVE“ iz točke 4. i 6. odjeljka II. POTREBNA DOKUMENTACIJA, dostupne su u prilogu Javnog natječaja na web stranici MUP-a HNŽ: www.muphnk.ba.

Kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju obvezno u zatvorenoj koverti, neposredno predajom na Pisarnici MUP-a HNŽ u sjedištu ili preporučenom poštom, na adresu:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko – neretvanskog kantona
Ulica Brune Bušića bb
88 000 M o s t a r
uz obveznu naznaku
“Prijava za Javni natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta
policijskih službenika u Upravi policije,
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Hercegovačko – neretvanskog kantona” – Ne otvarati –

U slučaju da u dostavljenim podacima postoje određene nejasnoće koje dovode Komisiju za izbor u dilemu oko ispunjavanja nekih propisanih općih i posebnih uvjeta ovog natječaja, Komisija za izbor zadržava pravo da službenim putem zatraži o tome odgovarajuće objašnjenje ili mišljenje od nadležnog organa, kao i dostavu odgovarajućih akata kao dokaz.

Ispunjavanje uvjeta utvrđenih ovim natječajem računa se danom predaje prijave kandidata na Javni natječaj.

Javni natječaj ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnim novinama.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Portal Hercegovina.in ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

- Oglas -

Povezani članci

Ostanite povezani

18,546ObožavateljiLajkaj
417SljedbeniciSlijedi
976PretplatniciPretplatiti
- Oglas -
spot_img
- Oglas -
- Oglas -
Mostar
blaga naoblaka
-0.1 ° C
-0.1 °
-0.1 °
86 %
1kmh
20 %
Sub
6 °
Ned
7 °
Pon
9 °
Uto
7 °
Sri
9 °
- Oglas -
spot_img

Najnovije

- Oglas -