Usvojen Rebalans Financijskog plana ZZO HNŽ-a u visini od 148.609.000 maraka

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije na 9. izvanrednoj sjednici nakon razmatranja usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ za 2021. godinu. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ za 2021. godinu (Rebalans) planirani su ukupni prihodi u iznosu od 148.609.000 KM ili 2,06% više u odnosu na Financijski plan 2021. godine.

Preneseni višak iz ranijeg perioda planiran je u iznosu od 3.000.000 KM više u odnosu na Financijski plan za 2021. godinu. Izmjenama i dopunama Financijskog plana ZZO HNŽ za 2021. godinu sredstva će se transferirati ugovornim domovima zdravlja u svrhu pomoći financiranja zdravstvenih usluga za liječenje oboljelih od Covid-19. Razmotrena je Informacija o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. U Informaciji koja je prezentirana od strane predstavnika Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNŽ, direktora Zavoda za javno zdravstvo HNŽ, ministra unutarnjih poslova HNŽ i ministra obrazovanja, znanosti, kulture i sporta HNŽ navedeno je da je epidemiološka situacija izuzetno teška i ista se usložnjava od početka ožujka 2021. godine, a posebno zabrinjava da je tjedna incidenca oboljelih od COVID-19 na 100.000 stanovnika u HNŽ za period od 22.03. do 28.03.2021. godine 633,58, dok je u istom periodu tjedna incidenca za Mostar 1049,29.

Nakon izlaganja predstavnika resornih ministarstava i diskusije zastupnika Skupština Hercegovačko-neretvanske županije je usvojila sljedeće

Zaključke:

1. Skupština Hercegovačko-neretvanske županije poziva građane Županije i sve pravne osobo da dosljedno poštuju epidemiološke mjere propisane od nadležnih institucija.

2. Skupština Hercegovačko-neretvanske županije izražava zahvalnost svim zdravstvenim radnicima u Županiji na nadljudskim naporima koje čine u pružanju zdravstvene zaštite građanima Županije posebno oboljelim od COVID-19.

3. Skupština Hercegovačko-neretvanske županije traži da inspekcijski organi jedinica lokalne samouprave i nadležnih ministarstava i drugih organa HNŽ inteziviraju svoje aktivnosti na kontroli poštivanja važećih epidemioloških mjera.

4. Zadužuje se Vlada Hercegovačko-neretvanske županije da pokrene izmjene i dopune važećih zakona u cilju definiraja sankcija za kršenje propisanih epidemioloških mjera.

5. Zadužuje se Vlada Hercegovačko-neretvanske županije da odmah donese potrebne odluke i iz Proračuna HNŽ za 2021. godinu transferira ukupna sredstva za drugi kvartal sa stavki „Grant općinama (Domovi zdravlja)“ i „Subvencije za bolnice“.

6. Skupština Hercegovačko-neretvanske županije traži od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da u što kraćem roku izvrši raspodjelu sredstava iz Proračuna Federacije BiH, a koja su predviđena za zdravstvene ustanove.

7. Skupština Hercegovačko-neretvanske županije očekuje da se po mjerljivim i tačno utvrđenim kriterijima sredstva dodijele svim bolničkim ustanovama u Federaciji BiH.

8. Skupština Hercegovačko-neretvanske županije posebno inzistira da se u obrazovnim ustanovama u HNŽ poduzmu sve potrebne epidemiološke mjere kako bi se bez rizika za zdravlje učenika, studenata i nastavnog osoblja završila školska i akademska godina, uz što manje „online“ nastave.

9. Skupština Hercegovačko-neretvanskog županije zadužuje Vladu Hercegovačko-neretvanske županije da razmotri mogućnost izmjene Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-1-02-498/21 od 26.02.2021. godine te da eventualno izdvoji sredstva na ime povećanih troškova u zdravstvenim ustanovama Županije tijekom pandemije.

10. Skupština Hercegovačko-neretvanskog županije traži da sve javne zdravstvene ustanove u Županiji osiguraju pravo na zdravstvenu zaštitu građanima Županije. Pozivaju sindikate zaposlenih u zdravstvu da prihvate ponudu Vlade HNŽ za zaključenje kolektivnog ugovora, imajući u vidu da je u trenutnoj situaciji to jedino rješenje koje se može ispoštovati.

Zadužuje se Vlada HNŽ da kontinuirano radi na poboljšanju ukupnog stanja u oblasti zdravstva HNŽ s težištem na osiguranje potpunog obima prava pacijenata i preduzimanju mjera koje će unaprjeđivati materijalni status zdravstvenih radnika.

Obavezuje se Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ da razmotri mogućnost sufinanciranja lijekova koji se ne nalazi na bolničkoj listi, a koriste se za liječenje COVID pacijenata. Skupština Hercegovačko-neretvanske županije traži da se intezivira rad centara za mentalno zdravlje pri domovima zdravlja u cilju pravovremenog pružanja psihosocijalne pomoći.

Predlaže se Vladi Hercegovačko-neretvanske županije i jedinicama lokalne samouprave da putem Civilne zaštite formiraju timove u koje bi angažirali i volontere za pomoć i podršku starijim i ugroženim kategorijama građana oboljelim od koronavirusa.

Najnovije:

spot_img